Ζημίες Οχήματος

Με το κύκλωμα παρέχεται διαχείριση ζημίων οχήματος κατά την αναχώρηση και παραλαβή του οχήματος και με δυνατότητα συνοδευτικής εκτύπωσης του συμβολαίου.
Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης έχει ενημερωθεί - υπογράψει για τις τυχόν ζημίες του αυτοκινήτου και το ποσό που δεν καλύπτεται (excess amount).
Rent Expert Operation
Κατά την παραλαβή του οχήματος αυτόματα μεταφέρονται τα μαρκαρισμένα στοιχεία στην εικόνα παραλαβής και ο χρήστης απλά χρειάζεται να παρέμβει για νέες ζημίες.
Από την διαχείριση στόλου είναι δυνατόν να αναμορφωθούν τα σημεία ζημιών του οχήματος εφόσον έχουν γίνει επισκευές