Ταμείο - Εξοδα

Με το κύκλωμα παρέχεται διαχείριση κινήσεων ταμείου με βασικό διαχωρισμό σε κινήσεις απο μισθώσεις,πληρωμές,λοιπές εισπράξεις με αυτοματοποιημένη ενημέρωση απο τα λοιπά κυκλώματα.
Rent Expert Cash subsystem
Το αναλυτικό ταμείου παρέχει ρυθμίσεις για προβολή κινήσεων συγκεκριμένης κατηγορίας όπως εισπράξεις ,πληρωμές, εγγυήσεις πελατών, πιστωτικές κάρτες κ.λ.π.
Ο χρήστης δύναται να καταχωρίσει τις πληρωμές μέσω του συστήματος εξόδων με επιπλέον δυνατότητα κατηγοριοποίησης των εξόδων απο τον χρήστη.
Rent Expert Cost subsystem