Κατηγορίες Τιμών

Με το κύκλωμα παρέχεται ομαδοποίηση τιμών, διαχωρισμός Local και Prebooked πωλήσεων, καθορισμός περιόδων και ποσοστού προμηθείας.
Rent Expert Rates Types
Με την αλλαγή της κατηγορίας τιμών το Rent Expert αναπροσαρμόζει αυτόματα τα δεδομένα όπως ημέρες,χρέωση πελάτη, προμήθειες,εύρεση έκπτωσης,έλεγχος εξόφλησης καθώς επίσης τον υπολογισμό χιλιομέτρων και ημερών.

Παρέχεται επίσης στατιστική παρακολούθηση των τιμών ανά κατηγορία και συνεργάτη
Rent Expert Rates Types